Проектни зони за въздействие

Окончателните граници на зоните за въздействие може да намерите на картите по-долу.

 

Зона с преобладаващ социален характер

 

 

 

 

Площ – 126,49 ха
Граници и обхват на Зоната с преобладаващ социален характер:

Най-източната част на зоната обхваща ж.к. Юг и ж.к. Дунав, определена е от следните улици: от ул. Дунав №10 на запад до края на улицата, продължава по ул. Тодор Александров, включва зона за обществено обслужване, завива по ул. Братя Миладинови, продължава по ул. Екзарх Йосиф като включва терен за комплексно застрояване на запад, продължава по ул. Екзарх Йосиф като завива по ул. Александър Стамболийски, пресича ул. Стара планина, продължава по ул. Чаталджа. Границата завива в северозападна посока като включва южната част от терена със специално предназначение (на бившата казарма), понастоящем с жилищни, социални, спортни и др. функции. Границата пресича ул. Попови ливади и продължава по ул. Никола Петков, достига ул. Мидия продължава на запад, като включва само застоената територия на кв. Средна и продължава в посока югоизток по ул. Струга, след това по ул. Полковник Дрангов до кръстовището с ул. Лозенград. Преди кръстовището завива на юг и следва границата на регулационния план. Включва терени с ниско застрояване (до 10м). В зоната не се включва терена със специално предназначение на югозапад от ул. Гранична. Продължава да описва границата на регулационния план, като в продължение на най-югозападния ръкав се включват и сградите на местност Комсалско лако. Продължава по границата на регулационния план по ул. Драма до №49, от където завива на север и достига до канала на р. Градска. От там границата продължава на изток като следва канала на р. Градска и се свързва с началната точка на ул. Дунав №10.
Социалната зона обхваща градски територии с основни жилищни функции. В тези си граници зоната покрива няколко квартала на град Гоце Делчев с преобладаващ сграден фонд, строени по индустриален способ, с недостатъчно облагородени и изградени публични пространства, с влошен достъп до градският център, в които живее най-голям брой население, немалка част от което е със сериозни проблеми от социален характер.
По-конкретно мотивите за определянето на тази зона са:
Зоната покрива максимално количество от трите групи критерии за определяне на Зона с преобладаващ социален характер;
Зоната включва разнообразно като етнически състав и социални характеристики население, в това число роми;
Голяма част от сградния фонд е продукт на строителството по индустриален способ, което не отговаря на съвременните изисквания по отношение на енергийната ефективност;
Същият в не малка част от зоната е остарял и в недобро състояние;
Като цяло районът има сериозни проблеми по отношение на облагородяването на междублоковите пространства, изградеността на улици и тротоари.

Зона с публични функции с висока обществена значимост

 

 

 

 

Площ – 52,96 ха
Граници и обхват на Зона с публични функции с висока обществена значимост:

Начална точка – кръстовището на бул. Гоце Делчев с ул. Цар Самуил, продължава по ул. Цар Самуил и в края й завива в посока изток и продължава на север, включвайки територията на МБАЛ „Иван Скендеров“ с изключение на северозападните части от района на болницата и парцелите с начин на трайно ползване „ниско застрояване“. По границата на регулационния план, границата продължава на юг до ул. Стара планина и по ул. Стара планина продължава на запад до ул. Скопие и по ул. Скопие, ул. Петър Сарафов и ул. Ген. Ковачев, продължава в посока югозапад по ул. Илия Дуков, ул. Алеко Константинов и ул. Екзарх Йосиф до ул. Иларион Макариополски, след това по ул. Васил Априлов излиза на ул. Братя Миладинови и продължава в посока югоизток, пресичайки канала (на р. Градска) достига до ул. Търговска, продължава по ул. Бяло море и по ул. Солун достига на юг достига до бул. Дунав, като включва търговските обекти от западната страна на ул. Солун от №26 до края на улицата. След това по бул. Дунав на изток достига ул. Байкал. Границата достига началната точка като включва спортните обекти (градски стадион и терен, отреден за спортна зала) между улици Дунав и Бяло море.
Проектът за Зоната с публични функции с висока обществена значимост представлява компактна от географска гледна точка територия, включваща градското ядро и административния център на града, както и територии с публични функции. В зоната попадат централна градска и административна част, площадите „Гоце Делчев” и „Македония”, сгради на Община Гоце Делчев, Дирекция „Социално подпомагане”, РС на ПАБ, РПУ, Сграда на Бюро по труда и „Местни данъци и такси”, Младежки дом, Читалище „Просвета“, Държавно горско стопанство, Културен дом, района на МБАЛ „Иван Скендеров“, училища, детски градини.
Зоната отговаря на по-голямата част от критериите, залегнали в Методическите указания за разработване и прилагане на ИПГВР, като:
Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и обществени функции;
Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;
Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда;
Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени функции;
Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона с потенциал за икономическо развитие

 

 

 

 

Площ – 126,19 ха
Граници и обхват на Зоната с потенциал за икономическо развитие:
Начална точка – бул. Гоце Делчев и ул. Рила и по ул. Рила следва границата на регулационния план в северна, източна и южна посока, и в посока запад включва нивите на местност Ташков мост и Текето (на юг от канала на р. Градска, по неговото продължение) и на юг обхваща малката (южна) индустриална зона до ул. Драма и продължава по ул. Безименна втора до река Градска. По продължението на реката на изток и по източната граница на Социалната зона излиза на ул. Дунав. От там в посока изток завива на север по ул. Черна гора и излиза на бул. Гоце Делчев и по него на запад достига началната точка – кръстовището на бул. Гоце Делчев и ул. Рила.
Зоната обхваща градска територия с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални, средови характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности.
Голяма част от зоната съвпада с двете индустриални зони – на север и юг, които са формирани в продължителен период и се нуждаят от сериозно обновяване и модернизация. В северната част са концентрирани около 40 стопански субекта, докато в южната са концентрирани голяма част от заетите в различни икономически дейности. Зоната граничи с жилищни терени и зелената зона около реката. В северна, западна и южна посока се свързва със земеделски земи. В транспортно отношение северната част на зоната е осигурена, като през нея минава входната артерия от София. Нова входна артерия е с потенциал за изграждане, която ще преминава през южната част зоната (поради наличие на автогара в района) в посока изток-запад и тя ще има пряк достъп до републиканската пътна мрежа.
Зоната отговаря на следните критерии, залегнали в Методическите указания за разработване и прилагане на ИПГВР, като:
Концентрация на икономически дейности;
Наличие на техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, рехабилитация или реконструкция;
Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната.

 

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития