ИПГВР - Гоце Делчев

Актуално:

На 31.07.2013 г., Интегриран план за градско възстановяване и развите (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев, одобрен от Общински съвет Гоце Делчев с решение № 262/30.07.2013 г., беше внесен в Министерство на регионално развитие за оценка от УО на ОПРР.

На 17.06.2013 г., в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев се проведе обществено обсъждане на стратегическата рамка на ИПГВР Гоце Делчев и на проектите, включени в интегрирания план на града.

На 17.06.2013 г., понеделник от 11 ч. в зала на Общински съвет в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев  ще се проведе обществено обсъждане на стратегическата рамка на ИПГВР Гоце Делчев и на проектите, включени в интегрирания план на града.

На 25.04.2013 г., четвъртък от 10 ч. в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” 2, зала на Общински съвет ще се проведе кръгла маса със заинтересовани страни за обсъждане на потенциални проектни идеи, които да бъдат включени в стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев.

Одобрени зони за въздействие от ИПГВР Гоце Делчев. С писмо с номер 99-00-6-2673(1) от 08.04.2013 г., УО на ОПРР (МРРБ) одобри обхвата на зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев, приети с решение на Общински съвет Гоце Делчев № 157/ 31.01.2013 г.

 

Уважаеми граждани, предствители на бизнеса и неправителствения сектор на град Гоце Делчев, започна набирането на проектни идеи, във връзка с разработването на ключовата част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев - стратегическата рамка с конкретни мерки и проекти.

 

На 20.01.2013 г. e получена оценка от УО на ОПРР на внесените документи, обосноваващи избора на зони за въздействие от ИПГВР -Гоце Делчев. Въз основа на забележките на УО на ОПРР беше прецизиран обхватът на зоните за въздействие в рамките на строителните граници на града. На 01.02.2013 г. беше внесена за последваща оценка от УО на ОПРР корегирана Визия за развитие на града с корегиран обхват на Зоните за въздействие.

На 15.12.2012 г. Зоните за въздействие бяха внесени за одобрение в Министрество на регионалното развитие и благоустройството на Република България. Следваща стъпка в определянето на зоните за въздействие е тяхното одобрение от Управляващия орган на ОП "Ррегионално развитие" (МРРБ), с индикативен срок 15.01.2013 г.

На 06.12.2012 г. в град Гоце Делчев, на извънредно заседенаие на Общински съвет -Гоце Делчев бяха приети окончателните варианти на Зони за въздействие и Визия за развитие на гр. Гоце Делчев в периода до 2020 год.

 

На 22.11.2012 г. в гр.Гоце Делчев бе проведено обществено обсъждане, като част от дейностите за определяне на Зони за въздействие и Визия за развитие на гр. Гоце Делчев в периода до 2020 год. Визията за развитие и зоните бяха представени от доц. Стелиян Димитров - ръководител на екипа от страна на изпълнителя на плана "Обединение ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020".

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона с преобладаващ социален характер

Проектни зони за въздействие - ИПГВР гр.Гоце Делчев

 

 

 

 

 

Зона с потенциал за икономическо развитие

Зона с публични функции с висока обществена значимост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България 2020: Цели и приоритети

Национална програма за развитие на Република България: България 2020: Цели и приоритети

 

Визия

 

Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.


прочети повече

Текущо състояние на програмирането по ОПРР 2014 - 2020 г.

През следващия програмен период се планира ОП „Регионално развитие” да включва следните приоритетни оси:

1. Проритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие

Това е компонента от ОПРР, който приоритетно ще финансира устойчивото и интегрирано градско развитие чрез фокусиране в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

прочети повече

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития